Numer 1/2008


N o w a   M e d y c y n a   1/2008


Praca oryginalna
Original paper

Wpływ Szkoły Rodzenia na subiektywną ocenę przygotowania teoretycznego i sprawnościowego do porodu
The influence of prenatal classes on subjective assessment of theoretical and physical preparation to labor among pregnant women
Aleksandra Stangret, Anna Cendrowska, Dariusz Szukiewicz – s. 2-6

Prace poglądowe
Review papers

Przetoki odbytniczo-pochwowe – aktualne współczesne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Diagnosis and treatment for recto-vaginal fistulas
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Andrzej Maletka – s. 7-10

Wpływ leczenia niepłodności techniką rozrodu wspomaganego na zdrowotność populacji ludzkiej
Effect of the treatment of fertility with assisted reproduction technology on health of human population
Leopold Śliwa – s. 11-15


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.