Numer 1/2016


N o w a  M e d y c y n a   1/2016


K O L O P R O K T O L O G I A

Praca oryginalna
Original paper

Retrospektywna ocena porównawcza metod leczenia szczeliny odbytu: sfinkterotomii wewnętrznej tylnej powierzchownej oraz sfinkterotomii wewnętrznej lewobocznej w materiale własnym
Retrospective comparative evaluation of anal fissure treatment methods: superficial posterior internal sphincterotomy and lateral internal sphincterotomy in our own patient population
Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Dutkiewicz, Sylwia Mossakowska s. 5-13

Opis przypadku
Case report

Czerniak w przebiegu szczeliny odbytu – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
Melanoma associated with anal fissure – a literature review and case report
Piotr Masiulaniec, Krzysztof Jacyna, Danuta Shafie, Jadwiga Snarska s. 14-21

Prace poglądowe
Review papers

Miejsce hemoroidektomii metodą Milligana-Morgana we współczesnym algorytmie leczenia choroby hemoroidalnej – przegląd aktualnego piśmiennictwa
The place of Milligan-Morgan haemorrhoidectomy in the contemporary algorithm for the treatment of haemorrhoidal disease – a review of current literature
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Paweł Dutkiewicz s. 22-28
Diagnostyka i leczenie operacyjne rozgałęzionych przetok odbytu
Diagnosis and surgical treatment of complex anorectal fistulas
Anna Wiączek, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska s. 29-37

Nasi mistrzowie
Our masters

Docent Mieczysław Tylicki – pionier polskiej koloproktologii
Professor Mieczysław Tylicki – a pioneer of Polish coloproctology
Maria Ciesielska s. 38-42


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.