Numer 1/2013


N o w a   M e d y c y n a    1/2013


Prace oryginalne
Original papers

Poziom wiedzy na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wœród kobiet
The level of knowledge of venous thromboembolism among women
Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak – s. 3-6

Wrażliwoœć chemoreceptorów oœrodkowych u młodych, zdrowych osób palšcych papierosy i niepalšcych papierosów
Central chemosensitivity in young healthy men and women, smokers and non-smokers
Kamila Ludwikowska, Bartosz Katkowski, Małgorzata Lubieniecka, Agnieszka Rydlewska, Ewa A. Jankowska, – s. 7-11

Ocena aktywnoœci izoenzymów A i B N-acetylo-ß-D-heksozoaminidazy w tkankach raka jelita grubego
Evaluation the activity of isoenzymes A and B of N-acetyl-b-D-hexosaminidase in the colorectal cancer tissues
Sławomir D. Szajda, Beata Zalewska-Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Jacek Dadan, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny, – s. 12-15

Prace poglądowe
Review papers

Gojenie ran po operacjach w kanale odbytu
Post-operative wound healing in the anal canal
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Anna Kosim – s. 16-20

Rodzina cytokin interleukiny 17 w chorobie nowotworowej
Interleukin 17 cytokines family in cancer disease
Marzena Garley, Ewa Jabłońska, Wioletta Ratajczak-Wrona – s. 21-25

Terapia fotodynamiczna – założenia, mechanizm, aplikacje kliniczne
Photodynamic therapy – principles, mechanism, clinical applications
Anna Choromańska, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko – s. 26-30

Œrodki dezynfekcyjne oraz skutecznoœć ich działania na drobnoustroje skóry
Disinfectants and their impact on microbial skin
Magdalena Aleksandra Zych, Ewa Beata Górska, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 31-34

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie przepukliny Spigela – opis przypadku i przeglšd piœmiennictwa
Surgical treatment of spigelian hernia – case report and review of literature
Konrad Wroński, Janusz Godlewski, Michał Tenderenda – s. 35-38


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.