Numer 3/2013


N o w a   M e d y c y n a    3/2013


K O L O P R O K T O L O G I A

Prace oryginalne
Original papers

Leczenie przetok odbytu w latach 2006-2012 w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej ŚUM w Bytomiu
Treatment of fistulas-in-ano in the years 2006-2012 based on experiences of the Department of General and Gastroenterological Surgery in Bytom
Angelika Copija, Julia Janiszewska, Paulina Maruszczak, Aleksandra Raźnikiewicz, Dariusz Waniczek, Jerzy Arendt – s. 95-100

Ocena porównawcza skuteczności łączonej terapii 7% Sulcralfactem z 2% Diltiazemem w porównaniu z leczeniem samym 2% Diltiazemem w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu – randomizowane badanie prospektywne
Comparative assessment of effectiveness of combination therapy with 7% Sucralfate and 2% Diltiazem versus 2% Diltiazem alone in treatment of chronic anal fissure – randomized prospective study
Małgorzata Kołodziejczak, Krzysztof Bielecki, Anna Wiączek – s. 101-103

D Z I A Ł   I N T E R D Y S C Y P L I N A R N Y

Prace oryginalne
Original papers

Omdlenia w praktyce lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Fainting spells in practice of a hospital doctor of the accident and emergency ward
Grzegorz Opielak, Łukasz Szeszko, Jakub Piotrkowicz, Mykola Tsyganok – s. 104-106

Ocena zgodności modelu żywienia studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zasadami diety śródziemnomorskiej
Evaluation of nutritional model compatibility with the principles of the Mediterranean diet in students of the Warsaw Medical University
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 107-110

Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ginekologa w profilaktyce raka piersi
The role of a general practitioner and a gynecologist in the prevention of a breast cancer
Katarzyna Spachowska – s. 111-114

Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy
Selected quality of life determinants in diabetes
Helena Motyka, Krystyna Stanisz-Wallis – s. 115-123

Prace poglądowe
Review papers

Metody przenoszenia informacji genetycznej i ich wpływ na zdrowie człowieka
Methods of transfer of genetic information and its impact on human health
Paweł Kowalczyk, Urszula Jankiewicz – s. 124-129

Advexin – przykład zastosowania terapii genowej w onkologii
Advexin – an example of gene therapy application in oncology
Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüo?lu – s. 130-134

Postępy w badaniach zapłodnienia u ssaków i człowieka
Advances in fertilization research in mammals and human
Leopold Śliwa – s. 135-138

Opis przypadku
Case report

Zespół Dejerine’a-Roussy’ego w przebiegu udaru krwotocznego struktur głębokich lewej półkuli mózgu
Dejerine-Roussy syndrome in the course of hemorrhagic stroke in deep structures of left brain hemisphere
Adam Wiśniewski, Barbara Książkiewicz – s. 139-141


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.