Numer 1/2023


N o w a  M e d y c y n a   1/2023


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 2

Praca poglądowa/Review paper

Choroby przenoszone drogą płciową powodujące objawy proktologiczne. Część 2. Choroby o etiologii wirusowej
Sexually transmitted diseases causing anorectal symptoms. Part 2. Viral infections
Aneta Obcowska-Hamerska, Jarosław Basaj s. 5-15
Proponowany algorytm leczenia popromiennego zapalenia odbytnicy uwzględniający polskie realia
Proposed treatment algorithm for radiation proctitis considering the Polish realities
Radzisław Trzciński s. 16-24

Opis przypadku/Case report

Niewydolność wielonarządowa jako powikłanie wysokiego ropnia odbytu – opis przypadku
Multiple organ failure as a complication of high perianal abscess – a case report
Jacek Bierca, Małgorzata Kołodziejczak s. 25-29


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.