Punktacja


„N o w a   M e d y c y n a”    jest indeksowana i znajduje się na liście czasopism punktowanych:

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Artykuły są indeksowane ponadto w bazie Google Scholar.