Numer 1/2015


N o w a  M e d y c y n a   1/2015


K O L O P R O K T O L O G I A

Prace oryginalne
Original papers

Częstość występowania gruczolaków jelita grubego wśród osób badanych w Pracowni Endoskopii Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu w latach 2005-2009 w trakcie programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
The prevalence of colorectal adenomas among subjects in the Endoscopy Unit at the Hospital St. Barbara in Sosnowiec in the years 2005-2009 during the screening program for the early detection of colorectal cancer
Jolanta Kielar, Jacek Gawron s. 5-11
Ocena skuteczności leczenia wypadania odbytnicy sposobem Altemeiera
Efficiency of treatment of rectal prolapse according to Altemeier
Jacek Kowalczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Tomasz Kościński s. 12-16

Opis przypadku
Case report

Przetoka odbytniczo-pochwowa jako powikłanie przedniej resekcji odbytnicy
Rectovaginal fistula after anterior resection of the rectum for cancer
Jacek Hermann, Tomasz Kościński, Urszula Piekarska-Skowrońska, Michał Dopierała s. 17-19
Krytyczne zwężenie kanału odbytu po hemoroidektomii – opis przypadku
Critical anal stricture following haemorrhoidectomy – case study
Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk s. 20-23

Prace poglądowe
Review papers

Torbiel pilonidalna – historia, epidemiologia i patofizjologia
Pilonidal sinus – history, epidemiology and pathophysiology
Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski s. 24-27
Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu choroby hemoroidalnej
The most common errors in the diagnosis and management of haemorrhoids
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska s. 28-31
Probiotyki w profilaktyce i wspomaganiu leczenia wybranych schorzeń proktologicznych – aktualny stan wiedzy
Probiotics in the prophylaxis and supportive treatment of selected proctological disorders – state of the art
Piotr Kochan s. 33-39


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.