W następnym wydaniu

Nowa Medycyna 1/2023

Prace poglądowe
Review papers

Choroby przenoszone drogą płciową powodujące objawy proktologiczne. Część 2. Choroby o etiologii wirusowej
Sexually transmitted diseases causing anorectal symptoms. Part 2. Viral infections
Aneta Obcowska-Hamerska, Jarosław Basaj

Proponowany algorytm leczenia popromiennego zapalenia odbytnicy uwzględniający polskie realia
Proposed treatment algorithm for radiation proctitis considering the Polish realities
Radzisław Trzciński

Opis przypadku
Case report

Niewydolność wielonarządowa jako powikłanie wysokiego ropnia odbytu – opis przypadku
Multiple organ failure as a complication of high perianal abscess – a case report
Jacek Bierca, Małgorzata Kołodziejczak