Numer 1/2012


N o w a   M e d y c y n a    1/2012


Prace oryginalne
Original papers

Ocena ultrasonograficzna mięśni zwieraczy odbytu u pacjentów przed operacją i po operacji przewlekłej szczeliny odbytu – badanie prospektywne
An endo-rectal ultrasonographic assessment of the anal sphincter in patients before and after surgical treatment of the chronic fissura – a prospective study
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 3-6

Prace poglądowe
Review papers

Kaszel – trudny problem kliniczny
Cough as the difficult clinical problem
Halina Batura-Gabryel – s. 7-9

Co nas w kościach strzyka… czyli choroby szpiku a innowacyjne leki
Bone marrow diseases and new innovative drugs
Dorota Dziuban, Paweł Kowalczyk, Maciej Filocha – s. 10-14

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie kłykcin kończystych odbytu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of anal condylomata acuminata – case report and review of literature
Konrad Wroński – s. 15-20


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.