No. 4/2016


N o w a  M e d y c y n a   4/2016


K O L O P R O K T O L O G I A

Opis przypadku
Case report

Zaodbytnicza torbiel naskórkowa przyczyną nawrotowej przetoki odbytu – opis przypadku
A retrorectal epidermoid cyst as the cause of recurrent anal fistula – a case report
Michał Talarek, Agnieszka Kucharczyk s. 133-137

Prace poglądowe
Review papers

Miejsce klasycznych operacji przetok odbytu we współczesnym algorytmie leczenia przetok odbytu na tle nowych technik operacyjnych
The place of conventional anal fistula surgeries among modern surgical techniques included in the current anal fistula treatment algorithm
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 138-143
Miejsce alternatywnych metod leczenia choroby hemoroidalnej we współczesnym algorytmie terapeutycznym
The place of alternative treatment methods for haemorrhoidal disease in the modern therapeutic algorithm
Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk, Paweł Dutkiewicz s. 144-151
Ograniczenia i trudności ultrasonografii przezodbytniczej w diagnostyce przetok odbytu
The limitations and difficulties of anal ultrasonography in diagnosis of anal fistulae
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak s. 152-161

Nasi mistrzowie
Our masters

Doktor Hermann Strauss – naukowiec i lekarz (1868-1944). Wielokierunkowa aktywność i osiągnięcia naukowe, które zakończyły się w getcie w Terezinie – w kontekście mikro- i makrohistorycznym. Warsztaty prowadzone przez dr Miriam Offer w czasie Second European Meeting on Nazi Medicine. Transgressing borders (Praga, 7-9 września 2016 roku). Relacja
Doctor Hermann Strauss, Scientist and Physician, 1868-1944. His multiple activities and scientific achievements, which came to an end in the Theresienstadt Ghetto – Micro and Macro Historical Context. Workshops of Miriam Offer PhD (Western Galilee College, Israel) during The Second European Meeting on Nazi Medicine. Transgressing borders (Prague, September 7-9, 2016). Report
Maria Ciesielska s. 162-166


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.