No. 1/2017


N o w a  M e d y c y n a   1/2017


K O L O P R O K T O L O G I A

Prace oryginalne
Original papers

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s disease
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska s. 5-17
Cechy temperamentu a symptomy depresyjne u chorych z łagodnymi chorobami proktologicznymi na podstawie badań 50 pacjentów. Doniesienie wstępne
Temperamental characteristics and depressive symptoms in patients with mild proctological diseases based on research in 50 patients. A preliminary report
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak s. 18-26

Prace poglądowe
Review papers

Farmakologia analgosedacji u dorosłego pacjenta do kolonoskopii
Pharmacology of analgosedation in adult patient during colonoscopy
Jacek Wadełek s. 27-36
Prawno-medyczne uwarunkowania analgosedacji do kolonoskopii w Polsce
Legal and medical aspects of analgosedation during colonoscopy in Poland
Karol Wadełek, Jacek Wadełek s. 37-44


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.