No. 2/2016


N o w a M e d y c y n a 2/2016


K O L O P R O K T O L O G I A

Opis przypadku
Case report

Trudności diagnostyczne pseudotorbieli krezki okrężnicy esowatej imitujące guz jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Diagnostic difficulties in the mesenteric pseudocysts of the sigmoid colon mimicking colon cancer – a case report and a literature review
Maciej Biernacki, Konrad Wroński, Ewa Malinowska, Anna Doboszyńska, Jadwiga Snarska s. 49-53

Prace poglądowe
Review papers

Źle umiejscowiona stomia – konsekwencja operacji czy pierwsze powikłanie chirurgiczne?
Inappropriate stoma location – consequence of operation or first surgical complication?
Fabian Kamiński, Jacek Dadan, Grażyna Majewska s. 54-60
Choroba hemoroidalna – współczesne poglądy na temat etiopatogenezy oraz metod leczenia. Przegląd piśmiennictwa
Haemorrhoids – current view on aetiology, pathogenesis and methods of treatment. A review of literature
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak s. 61-76

Historia medycyny
History of medicine

Od wziernika Hipokratesa do współczesnego rektoskopu
From speculum Hippocraticum to the modern rectoscope
Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski s. 77-80


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.