Publisher
Borgis Medical Publisher Ltd.
Nowa Medycyna - Borgis Medical Publisher published since 1994

» Current issues & archive

Issues from years 1999-2013 are available on-line at the On-line Medical Library.


Nowa Medycyna 1/2014


KOLOPROKTOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers

Kliniczna i obrazowa ocena powierzchownej otwartej sfinkterotomii w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu
Clinical and imaging evaluation of superficial open sphincterotomy in the treatment of chronic anal fissure
Agnieszka Kucharczyk – s. 3-9

Prace poglądowe
Review papers

Metody leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej z pierwotnym zamknięciem rany i przemieszczeniem szpary pośladkowej
Methods of surgical treatment of pilonidal sinus with primary closure of the wound and replacement of intrgluteal cleft
Przemysław Ciesielski, Jacek Skoczylas – s. 10-14

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie raka odbytnicy u świadka Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of rectal carcinoma in Jehovah’s Witness – case report and a review of literature
Konrad Wroński – s. 16-19

INNE PRACE
Prace oryginalne
Original papers

Skuteczność kliniczna, farmakokinetyka oraz profil bezpieczeństwa rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX u pacjentów z hemofilią B – przegląd systematyczny
Clinical efficacy, pharmacokinetics and safety profile of recombinant coagulation factor IX in patients with haemophilia B – a systematic review
Tomasz Tatara – s. 20-27

Prace poglądowe
Review papers

Dieta paleolityczna. Część II. Porównanie z dietą śródziemnomorską
Paleolithic diet. Part II. Comparison with the Mediterranean diet
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 28-35
Cukier – czy warto go zastąpić substancjami słodzącymi?
Sweeteners – can they replace sugar?
Aneta Koszowska, Anna Dittfeld, Justyna Nowak, Anna Brończyk-Puzoń, Katarzyna Gwizdek, Jacek Bucior, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska – s. 36-41
Rola mikroorganizmów patogennych w przewodzie pokarmowym człowieka
The role of microorganisms in the human digestive tract
Ewa B. Górska, Anna M. Granieczna, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 42-43

Nowa Medycyna 4/2013


Prace oryginalne
Original papers

Wpływ doustnej antykoncepcji na profil hormonalny oraz czynność skurczową macicy u pacjentek z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania
Influence of oral contraceptive on hormonal profile and uterus contractions of patients with primary dysmenorrhea
Grzegorz Mrugacz, Cezary Grygoruk, Piotr Sieczyński, Mirosław Grusza, Piotr Pietrewicz, Bartosz Pietrzycki – s. 147-150

Prace poglądowe
Review papers

Żywienie osób starszych na podstawie nowelizacji norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji polskiej z 2012 roku
Nutrition of the elderly on the based on the revision of the standards of nutrition of the Institute of Food and Nutrition for the Polish population from 2012
Anna Brończyk-Puzoń, Joanna Bieniek – s. 151-255
Dieta paleolityczna. Część I. Cechy charakterystyczne
Paleolithic diet. Part I. Characteristics
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 156-164
Obturacyjny bezdech senny a śródbłonek naczyniowy. Czy dysponujemy komórkowymi markerami dysfunkcji śródbłonka?
Obstructive sleep apnea and endothelium. Do we have the cellular biomarkers of endothelial dysfunction?
Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Mosiewicz – s. 165-167
Choroby człowieka wywołane mutacjami genów kodujących koneksyny
Human diseases caused by mutations in genes encoding connexin
Marcin Gradowski, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 168-173
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu
Physical activity of women during physiological pregnancy
Dorota Torbe, Andrzej Torbe, Dorota Ćwiek – s. 174-179
Niewydolność cieśniowo-szyjkowa u kobiet ciężarnych – profilaktyka i postępowanie lecznicze
Cervical incompetence in pregnant women – prevention and therapeutic procedure
Urszula Marzec, Krzysztof Marzec – s. 180-183
Ocena jakości życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i społecznym
The assessment of the quality of life in dimensions psychological, healthy and social
Ewa Telka – s. 184-186

Nowa Medycyna 3/2013


KOLOPROKTOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers

Leczenie przetok odbytu w latach 2006-2012 w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej ŚUM w Bytomiu
Treatment of fistulas-in-ano in the years 2006-2012 based on experiences of the Department of General and Gastroenterological Surgery in Bytom
Angelika Copija, Julia Janiszewska, Paulina Maruszczak, Aleksandra Raźnikiewicz, Dariusz Waniczek, Jerzy Arendt – s. 95-100
Ocena porównawcza skuteczności łączonej terapii 7% Sulcralfactem z 2% Diltiazemem w porównaniu z leczeniem samym 2% Diltiazemem w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu – randomizowane badanie prospektywne
Comparative assessment of effectiveness of combination therapy with 7% Sucralfate and 2% Diltiazem versus 2% Diltiazem alone in treatment of chronic anal fissure – randomized prospective study
Małgorzata Kołodziejczak, Krzysztof Bielecki, Anna Wiączek – s. 101-103

DZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY
Prace oryginalne
Original papers

Omdlenia w praktyce lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Fainting spells in practice of a hospital doctor of the accident and emergency ward
Grzegorz Opielak, Łukasz Szeszko, Jakub Piotrkowicz, Mykola Tsyganok – s. 104-106
Ocena zgodności modelu żywienia studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zasadami diety śródziemnomorskiej
Evaluation of nutritional model compatibility with the principles of the Mediterranean diet in students of the Warsaw Medical University
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 107-110
Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ginekologa w profilaktyce raka piersi
The role of a general practitioner and a gynecologist in the prevention of a breast cancer
Katarzyna Spachowska – s. 111-114
Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy
Selected quality of life determinants in diabetes
Helena Motyka, Krystyna Stanisz-Wallis – s. 115-123

Prace poglądowe
Review papers

Metody przenoszenia informacji genetycznej i ich wpływ na zdrowie człowieka
Methods of transfer of genetic information and its impact on human health
Paweł Kowalczyk, Urszula Jankiewicz – s. 124-129
Advexin – przykład zastosowania terapii genowej w onkologii
Advexin – an example of gene therapy application in oncology
Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüo?lu – s. 130-134
Postępy w badaniach zapłodnienia u ssaków i człowieka
Advances in fertilization research in mammals and human
Leopold Śliwa – s. 135-138

Opis przypadku
Case report

Zespół Dejerine’a-Roussy’ego w przebiegu udaru krwotocznego struktur głębokich lewej półkuli mózgu
Dejerine-Roussy syndrome in the course of hemorrhagic stroke in deep structures of left brain hemisphere
Adam Wiśniewski, Barbara Książkiewicz – s. 139-141

Nowa Medycyna 2/2013


Prace oryginalne
Original papers

Realizacja szczepień zalecanych u dzieci i opinie rodziców na temat tych szczepień
Recommended vaccinations among children and parents’ opinions on vaccinations
Edyta Lipska, Małgorzata Lewińska, Grażyna Górnicka – s. 43-48
Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego
Consumption of garlic in patients with diagnosed colorectal carcinoma
Konrad Wroński – s. 49-53

Prace poglądowe
Review papers

Postępowanie terapeutyczne w przypadku powikłań skórnych oraz trudno gojących się ran wokół stomii
Therapeutic management for skin complications and difficult to heal wounds around the stoma
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Anna Kosim – s. 54-57
Wartość badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych. Rola PET-CT
The value of imaging in the diagnosis and treatment of the cancers. The role of PET-CT technique
Ewa Telka – s. 58-60
Terapia fagowa – nadzieje i obawy
Phage therapy – hopes and fears
Paweł Kowalczyk, Karol Chalimoniuk, Agnieszka Danielak, Dorota Dziedziela, Paulina Jankowska, Marzena Kowalska, Joanna Laskowska, Marzena Rachocka, Jarosław Szczepaniak, Tomasz Walter, Paulina Strzyga, Justyna Szymańska, Mariusz Słomka, Katarzyna Zawadka, Martyna Staszewska – s. 61-65
Przygotowanie pacjenta z endoprotezą stawu biodrowego do aktywności sportowej
Preparation of the patient with hip endoprosthesis to sport activity
Magdalena M. Lesiewicz, Michał Lupa, Andrzej Pozowski, Rafał Wiak – s. 66-71
Czynniki kontaktu w fizjologicznym krzepnięciu krwi oraz w zakrzepicy
Contact factors in blood clot formation and in thrombosis
Michał B. Ponczek, Michał Bijak – s. 72-79

Nowa Medycyna 1/2013


Prace oryginalne
Original papers

Poziom wiedzy na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wœród kobiet
The level of knowledge of venous thromboembolism among women
Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak – s. 3-6
Wrażliwoœć chemoreceptorów oœrodkowych u młodych, zdrowych osób palšcych papierosy i niepalšcych papierosów**
Central chemosensitivity in young healthy men and women, smokers and non-smokers
Kamila Ludwikowska, Bartosz Katkowski, Małgorzata Lubieniecka, Agnieszka Rydlewska, , Ewa A. Jankowska, – s. 7-11
Ocena aktywnoœci izoenzymów A i B N-acetylo-ß-D-heksozoaminidazy w tkankach raka jelita grubego
Evaluation the activity of isoenzymes A and B of N-acetyl-b-D-hexosaminidase in the colorectal cancer tissues
Sławomir D. Szajda, Beata Zalewska-Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Jacek Dadan, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny, – s. 12-15

Prace poglądowe
Review papers

Gojenie ran po operacjach w kanale odbytu
Post-operative wound healing in the anal canal
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Anna Kosim – s. 16-20
Rodzina cytokin interleukiny 17 w chorobie nowotworowej
Interleukin 17 cytokines family in cancer disease
Marzena Garley, Ewa Jabłońska, Wioletta Ratajczak-Wrona – s. 21-25
Terapia fotodynamiczna – założenia, mechanizm, aplikacje kliniczne**
Photodynamic therapy – principles, mechanism, clinical applications
Anna Choromańska, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko – s. 26-30
Œrodki dezynfekcyjne oraz skutecznoœć ich działania na drobnoustroje skóry
Disinfectants and their impact on microbial skin
Magdalena Aleksandra Zych, Ewa Beata Górska, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 31-34

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie przepukliny Spigela – opis przypadku i przeglšd piœmiennictwa
Surgical treatment of spigelian hernia – case report and review of literature
Konrad Wroński, Janusz Godlewski, Michał Tenderenda – s. 35-38

Nowa Medycyna 4/2012


Prace oryginalne
Original papers

Analiza sposobów ukończenia ciąży na podstawie preferencji ciężarnych oraz danych statystycznych z lat 2006-2010
The analisis of pregnancy termination based on pregnant women preferences and statistical data years 2006-2010
Sylwia Michałowska, Maciej Zalewski, Jerzy Heimrath, Jerzy Zalewski – s. 67-75

Prace poglądowe
Review papers

Nowotwory hormonozależne u kobiet
Hormone-dependent carcinomas in women
Anita Biela, Joanna Pacholska-Bogalska – s. 76-81

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie polipa pęcherzyka żółciowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of gallbladder polyp – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 82-84

Nowa Medycyna 3/2012


Prace oryginalne
Original papers

Wyniki fazy retrospektywnej badania obserwacyjnego Lanro-Study oceniającego zużycie zasobów ochrony zdrowia w populacji polskich pacjentów z akromegalią, leczonych preparatem Somatuline AUTOGEL
The retrospective phase results of observational study Landro-Study assessing resource utilization in the population of polish acromegalic patients treated with Somatuline AUTOGEL
Ewa Orlewska, Beata Kos-Kudła, Jerzy Sowiński, Krzysztof Sworczak, Wojciech Zgliczyński, oraz Grupa Badaczy badania Lanro-Study: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anna Babińska, Agata Bałdys-Waligórska, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Krzysztof Błaut, Paweł Bolko, Wanda Foltyn, Danuta Jakubczyk0, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Roman Junik, Olga Juraniec, Ewelina Lewkowicz, Anna Lewczuk, Beata Matyjaszek-Matuszek, Krzysztof Michałek, Sławomir Mucha, Renata Orłowska-Florek, Marta Peszel-Barlik, Sławomir Pynka, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Joanna Rutkowska, Julia Słyńko-Krzyżostaniak, Agnieszka Stefańska, Janusz Strzelczyk, Anhelli Syrenicz, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Joanna Waligórska-Stachura, Ryszard Waśko, Przemysław Witek, Danuta Zalewska-Rydzkowska, Piotr Zdunowski, Anna Zemczak – s. 39-46
Wiedza kobiet na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka piersi
The women patients knowledge about the role of vitamin D in chemoprevention of breast cancer
Konrad Wroński, Roman Bocian, Michał Tenderenda – s. 47-51

Prace poglądowe
Review papers

Komórki macierzyste... przyjaciel czy wróg?
Stem Cells... friend or enemy?
Paweł Kowalczyk, Katarzyna Hulka, Dorota Dziuban, Maciej Filocha – s. 52-55

Opis przypadku
Case report

Pourazowa przetoka skórno-podpowięziowa pośladka i okolicy lędźwiowej – opis przypadku
Fistula subfascio-cutanea, a late complication of the left buttock blunt trauma – case report
Małgorzata Kołodziejczak, Wojciech Zelenay, Paweł Grochowicz – s. 56-58
Chirurgiczne leczenie zapalenia uchyłka Meckela – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of meckel’s diverticulitis – case report and review of literature
Konrad Wroński, Roman Bocian, Michał Tenderenda – s. 59-61

Nowa Medycyna 2/2012


Prace poglądowe
Review papers

Argumenty potwierdzające możliwość neo-oogenezy w jajnikach dorosłych samic
Arguments for possibility of neo-oogenesis in adult female ovary
Leopold Śliwa – s. 23-26
Wrzód samotny odbytnicy – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Solitary rectal ulcer syndrome – current methods of diagnosis and treatment
Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Święcki – s. 27-29

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie olbrzymiego tłuszczaka piersi – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of giant breast lipoma – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 30-32
Leczenie choroby Mondora – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of Mondor’s disease – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 33-35

Nowa Medycyna 1/2012


Prace oryginalne
Original papers

Ocena ultrasonograficzna mięśni zwieraczy odbytu u pacjentów przed operacją i po operacji przewlekłej szczeliny odbytu – badanie prospektywne
An endo-rectal ultrasonographic assessment of the anal sphincter in patients before and after surgical treatment of the chronic fissura – a prospective study
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, , – s. 3-6

Prace poglądowe
Review papers

Kaszel – trudny problem kliniczny
Cough as the difficult clinical problem
Halina Batura-Gabryel – s. 7-9
Co nas w kościach strzyka... czyli choroby szpiku a innowacyjne leki
Bone marrow diseases and new innovative drugs
Dorota Dziuban, Paweł Kowalczyk, Maciej Filocha – s. 10-14

Opis przypadku
Case report

Chirurgiczne leczenie kłykcin kończystych odbytu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of anal condylomata acuminata – case report and review of literature
Konrad Wroński, – s. 15-20

Nowa Medycyna 4/2011


Prace oryginalne
Original papers

Leczenie żylaków wewnętrznych odbytu metodą Barrona – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
The treatment of internal hemorrhoids by means of barrons rubber band ligation – case report and review of literature
Konrad Wroński, – s. 53-56
Spożycie błonnika pokarmowego wśród osób z uchyłkowatością jelita grubego
Consumption of fiber in the group of patients with diverticulosis
Konrad Wroński, Roman Bocian – s. 57-61

Prace poglądowe
Review papers

Teratogenny wpływ bakterii Borrelia sp. na płody matek chorujących na boreliozę z Lyme
Teratogenic effects of Borrelia sp. in babies mother with Lyme disease
Leopold Śliwa – s. 62-65

Nowa Medycyna 3/2011


Prace oryginalne
Original papers

Wiedza pacjentów na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka jelita grubego
The patients knowledge about the role of vitamin D in chemoprevention of colorectal cancer
Konrad Wroński, Roman Bocian, – s. 36-41
Determinanty warunkujące satysfakcję z profilaktycznej endoskopii jelita grubego
Factors determining patients satisfaction with preventive large bowel endoscopy
Dariusz Bazaliński, Dorota Kaczmarska, Zdzisława Chmiel, Paweł Więch, Małgorzata Dereń – s. 42-50

Nowa Medycyna 2/2011


Prace poglądowe
Review papers


Ocena jakości życia po leczeniu promieniami u chorych po operacjach usunięcia narządu rodnego w okresie około- i pomenopauzalnym
Tolerance of gynecological cancer radiation therapy by women during the post menopause
Krzysztof Szczepanik, Ewa Telka, Bożena Jochymek, Wioletta Miśta, Łukasz Kleszyk – s. 24-27
Możliwości zachowania płodności u chorych po leczeniu onkologicznym
The possibility of preserving fertility in cancer patients after oncologic treatment
Ewa Telka – s. 28-30

Opis przypadku
Case report

Niedrożność jelita cienkiego jako konsekwencja przemieszczenia protezy przełykowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Small bowel ileus as a consequence of a migrated oesophageal stent – case report and review of literature
Konrad Wroński, Maciej Orłowski, Arkadiusz Michalak – s. 31-33

Nowa Medycyna 1/2011


Opis przypadku
Case report

Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył okołoodbytowych – opis przypadku
Conservative treatment of thrombosed external hemorrhoids – case report
Konrad Wroński,, Roman Bocian, – s. 3-6

Praca oryginalna
Original paper

D-dimer w zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
D-dimer in deep vein thrombosis
Marzenna Galar, Anna Szumowska, Elżbieta Tajanko, Łukasz Bołkun, Janusz Kłoczko – s. 7-10
Monitorowanie zakażeń rany operacyjnej
Monitoring of surgical wound infection
Agnieszka Maria Dziewa, Anna Ksykiewicz-Dorota – s. 11-15

Prace poglądowe
Review papers

Wirus opryszczki pospolitej typu 1: epidemiologia i udział wirusa w zakażeniach narządów płciowych
Herpes simplex virus type 1: epidemiology and genital infections
Anna Majewska, Ewa Romejko-Wolniewicz, Julia Zaręba-Szczudlik, Mirosław Łuczak, Grażyna Młynarczyk – s. 16-19
Regulamin ogłaszania prac – s. 20

Nowa Medycyna 4/2010


Praca oryginalna
Original paper


Wiedza młodych kobiet na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi
Knowledge of Young woman concerning risk’s factors and prevention of breast cancer
Daria Sawaryn, Dorota Krukar – s. 119-124
Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Evaluation of selected features of the lifestyle being conduicive to the state of health of students of the Medical University in Bialystok
Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska, Małgorzata Kardasz, Danuta Czapska – s. 125-129

Prace poglądowe
Review papers


Diagnostyka przetok odbytu – o czym każdy chirurg wiedzieć powinien?
Anal fistulas diagnosis – what every surgeon should know?
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, – s. 130-137
Przyczyny, rodzaje i zasady postępowania w hipertermii
Causes, Kinds, and Principles of the Hyperthermia Treatment
Daria Schetz , Jerzy Foerster – s. 138-143
Regulamin ogłaszania prac – s. 144

Nowa Medycyna 3/2010


Prace poglądowe
Review papers


Powikłania po operacjach koloproktologicznych
Complications following coloproctologic surgery
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Aneta Obcowska – s. 66-73

Miejsce współczesnej endosonografii w diagnostyce obrazowej powikłań po operacjach koloproktologicznych
Value of anorectal endosonography in the diagnostics of complications following coloproctological surgery
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak, Mariusz Furmanek, Marek Szczepkowski – s. 74-88

Leczenie dietetyczne pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego
Diet treatment with patients with Irritable Bowel Syndrome
Diana Wasiluk, Lucyna Ostrowska – s. 89-95

Niedokrwistość u kobiet ciężarnych
Anemia in pregnant women
Agnieszka Falkowska, Lucyna Ostrowska – s. 96-103

Humanizacja porodu we współczesnym położnictwie
Humanization of childbirth in the current obstetrics
Andrzej Torbé, Dorota Ćwiek, Elżbieta Modrzejewska – s. 104-112

Opis przypadku
Case report


Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of the hemorrhoidal disease in pregnancy – a case report and review of literature
Konrad Wroński – s. 113-115

Regulamin ogłaszania prac – s. 116Nowa Medycyna 2/2010Prace poglądowe
Review papers


Przypadek liszaja lśniącego kończyn górnych i dolnych leczony fototerapią UVB311 i PUVA
Lichen nitidus of the upper and lower limbs successfully treated with narrow-band uVB311 and PUVA phototherapy
Anna Szponar,, Adam Borzęcki, Agnieszka Sajdak-Wojtaluk, Grażyna Kądziela-Wypyska – s. 48-51

Łupież różowy – osobliwości manifestacji klinicznej
Pityriasis rosea – peculiarity of clinical manifestation
Grażyna Chodorowska, Grażyna Kądziela-Wypyska – s. 52-55

Rola Propionibacterium acnes ( P. acnes) w patogenezie trądziku pospolitego
Role of Propionibacterium acnes (P. acnes) in the acne vulgaris pathogenesis
Anna Michalak-Stoma, Grażyna Chodorowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Agnieszka Gerkowicz, Joanna Bartosińska – s. 56-59

Kosmetyki do oczu – potencjalne źródło alergenów
Eye cosmetics – the potential source of allergens
Agnieszka Gerkowicz, Grażyna Chodorowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Anna Michalak-Stoma, Przemysław Krakowski – s. 60-63

Regulamin ogłaszania prac – s. 64Nowa Medycyna 1/2010


Prace poglądowe
Review papers


Legioneloza związana z podróżami – nie tylko legionelozowe zapalenie płuc
Travel-associated legionellosis – not only legionella pneumonia
Katarzyna Pancer – s. 3-7

Dziedziczny nie związany z polipowatością rak jelita grubego – aspekty praktyczne
Hereditary nonpolyposis colorecal cancer – practical aspects
Agnieszka Stembalska, Karolina A. Pesz, Justyna Gil, Maria M. Sąsiadek – s. 8-11

Opis przypadku
Case report


Specyfika leczenia szczelin odbytu u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym
Treatment specifity of anal fissures in pregnant women and peri-labour period
Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk, Aneta Obcowska – s. 12-14

Urazowa amputacja odbytu z uszkodzeniem mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu i mięśni pośladków – opis przypadku
Traumatic amputation of anus with injuries to external anal sphincter and buttock muscles – case study
Szymon Głowacki, Krzysztof Kicki, Małgorzata Kołodziejczak, Walentin Kazakow, Henryk Komoń – s. 15-19

Skuteczne chirurgiczne leczenie 87-letniego chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej – opis przypadku
Successful surgical treatment of ruptured abdominal aortic aneurysm in a 87-year-old man – case report
Konrad Wroński, Roman Bocian, Aleksander Górski – s. 20-23

Regulamin ogłaszania prac – s. 24Nowa Medycyna 4/2009


Praca oryginalna
Original paper


Postawa społeczeństwa wobec konsekwencji zakażeń wirusem HPV
The attitude of society against the consequences of HPV infection
Monika Waśkow, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Kazimiera Hebel, Joanna Przebinda – s. 187

Prace poglądowe
Review papers


Leczenie tętniaków prawdziwych tętnicy śledzionowej
Treatment of true splenic artery aneurysms
Konrad Wroński, Roman Bocian, Janusz Ścibór, Dariusz Pakuła – s. 193

Leczenie niepołogowego ropnia piersi - przegląd literatury
The treatment of the non-lactational breast abscess - review of literature
Konrad Wroński, Roman Bocian, Aleksander Górski – s. 198

Regulamin ogłaszania prac – s. 204Nowa Medycyna 3/2009


Praca oryginalna
Original paper


Odroczone operacje naprawcze zwieraczy odbytu - doświadczenia własne
Elective secondary anal sphincter repair - own experience
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Paweł Grochowicz , Jacek Bierca – s. 159

Prace poglądowe
Review papers


Znaczenie objawów klinicznych w rozpoznawaniu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Significance of clinical symptoms for the diagnosis of diseases of the lower gastrointestinal tract
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak – s. 163

Współczesne poglądy na temat etiopatogenezy i leczenia szczeliny odbytu
Current views on etiopathogenesis and treatment of anal fissures
Agnieszka Kucharczyk, Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak – s. 169

Rola chirurgii w leczeniu otyłości patologicznej. Co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?
The role of surgery in the treatment of morbid obesity. What should the family practitioner be aware of?
Wojciech Szczęsny, Włodzimierz Gniłka, Stanisław Dąbrowiecki, Adrian Reśliński – s. 173

Współczesne zagrożenia zakażeniami wirusowymi
Actual threats of viral infections
Tadeusz Płusa – s. 178

Regulamin ogłaszania prac – s. 158Nowa Medycyna 2/2009


Praca oryginalna
Original paper


Stosowanie immunostymulacji w nawracających zakażeniach dróg oddechowych u dzieci
The use of immunostimulation in children with recurrent respiratory tract infections
Adam Jankowski, Józef Mleczko – s. 79-83

Szczepionki swoiste w prewencji zakażeń dróg oddechowych
Specific vaccines in prevention of respiratory tract infections
Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Mariola Piotrowska-Depta, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Beata Wolska-Kuśnierz, Janina Piotrowska-Jastrzębska – s. 84-89

Genetyczne i cytokinowe wyznaczniki odpowiedzi na szczepionkę BCG u studentówUniwersytetu Łódzkiego
Genetic and cytokine markers of immune response to the BCG vaccine in the population of Łódź University
Wiesława Rudnicka, Piotr Szpakowski, Marcin Włodarczyk, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Magdalena Druszczyńska, Marek Fol – s. 90-94

Profilaktyka i leczenie grypy
Prophylaxis and treatment of influenza
Lidia B. Brydak – s. 95-103

Powikłania pogrypowe - immunologiczne zaburzenia i predyspozycje do wtórnych infekcji bakteryjnych. Addytywne efekty szczepionek
The post influenza complications - immunological disturbances and predisposition to the development of secondary bacterial infections. The additive effect of the vaccines
Maria Kozioł-Montewka – s. 104-108

Zakażenia układu oddechowego - klinika a bakteriologia
Infection of the respiratory tract - clinical and bacteriological problems
Tadeusz Płusa – s. 109-112

Ostre zapalenia ucha środkowego u dzieci
Acute otitis media in children
Grażyna Niedzielska – s. 113-116

Zapalenie zatok przynosowych
Rhinosinusitis
Elżbieta Tryka – s. 117-123

Nosicielstwo nosogardłowe wybranych patogenów bakteryjnych: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis
Nasopharyngeal carriage of potential bacterial pathogens: Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae and Maraxella catarrhalis
Agnieszka Sulikowska – s. 124-130

Możliwości i ograniczenia diagnostyki mikrobiologicznej ostrych zapaleń górnych drógoddechowych oraz budowanie podstaw racjonalnej antybiotykoterapii empirycznej na bazie danych lokalnych - opinia mikrobiologa
Scope of microbiological diagnosis and rational empiric antibiotic therapy of acute upper respiratory tract infections seen from the microbiological perspective
Elżbieta Mazur – s. 131-137

Wirusowe i bakteryjne zapalenia płuc - różnicowanie kliniczne
Viral and bacterial pneumonias - clinical differentiation
Robert Kieszko – s. 138-141

Współczesne zagrożenia zakażeniami wirusowymi
Actual threats of viral infections
Tadeusz Płusa – s. 142-148


Współczesne zagrożenia patogenami atypowymi
Contemporary health risk in atypical pathogenes infections
Karina Jahnz-Różyk – s. 151-152


Regulamin ogłaszania prac – s. 156Nowa Medycyna 1/2009


Praca oryginalna
Original paper


Drogi oddechowe jako wrota zakażeń - interakcje gospodarz-patogen
Respiratory tracts as a gateway of infections - host-pathogen interactions
Maria Kozioł-Montewka – s. 3-7

Leczenie zakażeń dróg oddechowych
Treatment of respiratory tract infections
Janusz Milanowski, Katarzyna Szmygin-Milanowska – s. 8-12

Optymalizacja antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych w aspekcie programu ochronyantybiotyków
Optimization of antibiotic therapy of respiratory tract infections in the aspect of the conservationprogramme of antibiotics
Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski – s. 13-20

Leczenie objawowe zakażeń dróg oddechowych
Symptomatic treatment of respiratory tract infections
Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski – s. 21-26

Trudności w mikrobiologicznym diagnozowaniu gruźlicy pozapłucnej
Difficulties in microbiological detection of extrapulmonary tuberculosis
Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć – s. 27-31

Ocena przydatności interferonowego testu QuantiFERON-TB Gold in Tube i tuberkulinowego testu skórnego w immunodiagnostyce zakażeń Mycobacterium tuberculosis
Evaluation of usefulness of QuantiFERON-TB Gold in Tube assay and Tuberculin Skin Testfor immunodiagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection
Jolanta Paluch-Oleś, Maria Kozioł-Montewka – s. 32-36

Ocena stopnia zakażenia prątkiem gruźlicy (utajonej infekcji gruźliczej) przy pomocy testu QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) w wybranych grupach ryzyka w populacji Krakowa
Assessment of the latent tuberculosis infection (LTBI) with QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) assay in selectedrisk groups in Krakow
Katarzyna Kruczak, Wojciech Skucha, Mariusz Duplaga, Marek Sanak, Ewa Niżankowska-Mogilnicka – s. 37-42

Molekularne i komórkowe parametry w gruźlicy
Molecular and cellular parameters in tuberculosis
Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Wiesława Rudnicka – s. 43-47

Trudności rozpoznawania gruźlicy u dzieci
Difficulties in the diagnosis of tuberculosis in children
Jerzy Ziołkowski – s. 48-59

Gruźlica lekooporna w Polsce
Drug resistant tuberculosis in Poland
Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska – s. 50-55

Problem występowania pałeczek Legionella w instalacjach i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny w obiektach służby zdrowia w Polsce
Occurence of Legionella in water systems and water-air aerosol producing devices in inpatient healthcare facilities in Poland
Renata Matuszewska, Bożena Krogulska – s. 56-60

Epidemiologia zachorowań wywołanych przez Legionella sp.
Epidemiology of cases cased by Legionella spp.
Katarzyna Pancer, Hanna Stypułkowska-Misiurewicz – s. 61-65Serotyping of Legionella pneumophila and epidemiological investigations
Jürgen H. Helbig, Junko Amemura-Maekawa – s. 69-75

Regulamin ogłaszania prac – s. 76Nowa Medycyna 4/2008


Praca oryginalna
Original paper


Metoda chirurgicznego wycięcia kłykcin kończystych odbytu skojarzonego z elektrokoagulacją w materiale Oddziału Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie
Surgical treatment for pointed condyloma combined with electrokoagulation in the material of Proctologic Department of Solec Hospital in Warsaw
Anna Kosim, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 2-4

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego pułapką diagnostyczną - badanie prospektywne 200 pacjentów przebadanych w Przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej Szpitala w Wołominie
Lower gastrointestinal bleeding: a diagnostic trap - a prospective study of 200 patients who were examined in Hospital Surgical Outpatient Clinic in Wołomin
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak, Krzysztof Górnicki – s. 5-9

Prace poglądowe
Review papers


Podstawy anatomiczne leczenia operacyjnego chorób proktologicznych - budowa odbytnicy, kanału odbytu i układu mięśni zwieraczy
Anatomical basis of surgical treatment of proctologic diseases - anatomy of the rectum, anal canal, and sphincters' complex
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 10-15Nowa Medycyna 3/2008Praca oryginalna
Original paper


Ocena wybranych aspektów jakości życia pacjentów z łuszczycą za pomocą kwestionariusza WHOQOL-100
The estimation of quality of life patients with psoriasis assessed with the WHOQOL-100 questionnaire
Anna Bronikowska-Kolasa, Adam Borzęcki, Anna Szponar, Jerzy Maciąg, Wojciech Cielica – s. 4-11

Prace poglądowe
Review papers


Wybrane zmiany płytek paznokciowych
Selected nail plates changes
Dalia Chrzanowska, Dorota Krasowska – s. 12-15

Opis przypadku
Case report


Objaw Lesera-Trelata u pacjentki z gruczolakiem jelita grubego
Leser-trelat sing in patient with colon adenoma
Anna Szponar, Adam Borzęcki, Grażyna Chodorowska, Janina Szklanny – s. 16-19Nowa Medycyna 2/2008


Prace poglądowe
Review papers


Dyskutowana częstość poporodowych uszkodzeń zwieraczy odbytu
Questionable frequency of obstetric anal sphincters defects
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak, Justyna Radkiewicz – s. 2-6

Rola składników odżywczych oraz innych substancji w powstawaniu nowotworów
The role of dietary components and different substance in the development of cancer
Małgorzata Kardasz, Danuta Pawłowska – s. 7-15

Dyskusyjne metody terapii alternatywnej u osób z chorobą nowotworową
Questionable methods of alternative therapy in persons with cancer
Małgorzata Kardasz, Danuta Pawłowska – s. 16-27Nowa Medycyna 1/2008


Praca oryginalna
Original paper


Wpływ Szkoły Rodzenia na subiektywną ocenę przygotowania teoretycznego i sprawnościowego do porodu
The influence of prenatal classes on subjective assessment of theoretical and physical preparation to labor among pregnant women
Aleksandra Stangret, Anna Cendrowska, Dariusz Szukiewicz – s. 2-6

Prace poglądowe
Review papers


Przetoki odbytniczo-pochwowe - aktualne współczesne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Diagnosis and treatment for recto-vaginal fistulas
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Andrzej Maletka – s. 7-10

Wpływ leczenia niepłodności techniką rozrodu wspomaganego na zdrowotność populacji ludzkiej
Effect of the treatment of fertility with assisted reproduction technology on health of human population
Leopold Śliwa – s. 11-15Nowa Medycyna 4/2007


Ocena skuteczności fizykoterapii w uśmierzaniu bólu towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów
Assess of physical therapy effectiveness in pain treatment in rheumatoid arthritis
Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Elżbieta Kuncewicz, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski - s. 74

Doświadczenia własne w leczeniu kłykcin kończystych odbytu u pacjentów z obniżoną odpornością w przebiegu zakażenia HIV i zespołu AIDS - obserwacja 18 przypadków
Own experience in treatment of perianal warts in patients with immunodefficiency in course of HIV/AIDS - observation of 18 cases
Paweł Święcki, Małgorzata Kołodziejczak, Ewa Firląg-Burkacka, Andrzej Horban, Jacek Bierca - s. 80

Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej nastolatków
Psychosocial and Demographic Consequences of Early Adolescents Sexual Activity
Wiktoria Wróblewska - s. 85Nowa Medycyna 3/2007


Brodawki płciowe - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
Genital warts - etiopathogenesis, diagnostics and treatment
Anna Szponar, Adam Borzęcki, Aneta Urbańska, Anna Bronikowska-Kolasa

Łysienia u dzieci
Alopecia in children
Iwona Jazienicka, Małgorzata Dąbrowska-Członka, Grażyna Chodorowska, Grażyna Kądziela-Wypyska, Bartłomiej Wawrzycki

Ziarniniak twarzy - opis przypadku
Granuloma faciale - a case report
Anna Bronikowska-Kolasa, Adam Borzęcki, Franciszek Szubstarski, Marcin Kolasa

Znamiona naskórkowe linijne, postacie i leczenie
Linear epidermal nevuses, types and treatment
Janina Szklanny, Renata Miturska, Stanisław Cielica

Stwardnienie guzowate - zmiany skórne i narządowe
Sclerosis tuberosa - skin and organ symptoms
Aneta Urbańska, Adam Borzęcki, Anna Szponar

Chirurgia mikrograficzna metodą Mohsa
Micrographic surgery by Moh's method
Monika Dudra-JastrzębskaNowa Medycyna 2/2007


Farmakologiczne leczenie jaskry
Pharmacological treatment of glaucoma
Tomasz Mrozowski

Problemy terapeutyczno-kliniczne w rozpoznawaniu i leczeniu jaskry
Therapeutic and clinical problems in recognition and treatment of glaucoma
Małgorzata Mulak, Katarzyna Majewska, Martyna Pieniążek, Agata Spera, Aleksandra ZarębaNowa Medycyna 1/2007


Zastosowanie w bólach pochodzenia nowotworowego leków zawierających paracetamol
Administration of drugs containing paracetamol in tumorpains
Mariusz Sałamacha

Relacja między lekarzem a pacjentem w stanie terminalnym
A relation between doctor and the patient in terminal state of disase
Dorota Bańkowska-Polak

Dylematy dotyczące przekazywania informacji o chorobie nowotworowej
The dilemmas of informing about cancer disease
Katarzyna Semczuk-Dembek, Monika Zięzio

Zapalenia jamy ustnej u dzieci, z uwzględnieniem pacjentów w trakcie terapii przeciwnowotworowej
Stomatitis in children including patients receiving antitumour treatment
Agnieszka Wypych, Artur Gadomski, Michał MatysiakNowa Medycyna 4/2006


Hormonalna terapia zastępcza a skóra
Hormone replacement therapy and the skin
Dorota Wojnowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Grażyna Chodorowska, Dorota Czelej

Gojenie się ran z bliznowaceniem – metody terapeutyczne
Wound healing with hypertrophic scars – treatment metods
Janusz Fornalski

Terapia fotodynamiczna – jej oddziaływanie i zastosowanie w dermatologii
Photodynamic therapy mechanism of action and adhibition in dermatology
Janusz Fornalski

Przypadek grzybicy woszczynowej skóry gładkiej w przebiegu kortykoterapii
Tinea favosa of the glabrous skin in corticotherapy – a case report
Iwona Jazienicka, Grażyna Kądziela-Wypyska, Grażyna Chodorowska, Jolanta Budzyńska, Krystyna Trela

Pyoderma gangraenosum – prezentacja 2 przypadków
Pyoderma gangrenosum – report of two cases
Wojciech Cielica, Katarzyna Łoza, Grażyna Chodorowska

Mastocytozy u dzieci i dorosłych – rozpoznawanie i postępowanie
Mastocytosis in children and adults – diagnosis and management
Dorota Czelej, Janusz Urban, Dorota Wojnowska, Aldona Pietrzak, Grażyna Chodorowska, Bartłomiej Wawrzycki, Joanna BartosińskaNowa Medycyna 3/2006


Ciąża czy cukrzyca
Pregnacy or diabetes
Barbara Golonko, Iwona Radziejewska

Kolejność porodów a ryzyko wystąpienia cukrzycy ciężarnych
The order (sequence) of deliveries via (versus) the risk of appearance of diabetic pregnancy
Barbara Golonko, Iwona RadziejewskaNowa Medycyna 2/2006


Guzy ślinianek przyusznych – diagnostyka i leczenie w oparciu o materiał Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie w latach 2000-2005
Tumors of the parotid glands – diagnostics and treatment in the material of the Departament of Otolaryngology Head and Neck Surgery of Lublin Specialistic District Hospital in the years 2000-2005
Agata Żuchnik-Wrona, Krzysztof Kupisz

Rak jamy ustnej
Cancer of the oral cavity
Agata Jarosławska-Zych, Krzysztof KupiszNowa Medycyna 1/2006


Charakterystyka zmian paznokciowych w łuszczycy pospolitej
Characteristics of psoriatic nail changes
Anna Michalak-Stoma, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Dorota Wojnowska

Łuszczyca błony śluzowej jamy ustnej i narządów płciowych
Oral and genital psoriasis
Anna Bronikowska-Kolasa, Dorota Wojnowska, Adam Borzęcki, Leszek Wdowiak, Grażyna Chodorowska, Janusz Urban, Ewa Krochmalska

Łuszczyca jako przewlekła choroba skóry w kontekście psychologicznym
Psoriasis as a skin disease in psychological context
Aldona Pietrzak, Konrad Janowski, Irena Lechowska-Mazur, Dorota Krasowska

Przebieg łuszczycy w ciąży
Course of psoriaris during pregnancy
Małgorzata Dąbrowska-Członka, Grażyna Chodorowska, Joanna Bartosińska

Przyłuszczyce
Parapsoriasis
Monika Dudra-Jastrzębska, Magdalena Jakubiak, Beata Bartkiewicz, Iwona Jazienicka

Zmiany kapilaroskopowe w łuszczycy
Capillaroscopic changes in psoriasis
Joanna Bartosińska, Grażyna Chodorowska, Małgorzata Dąbrowska-Członka, Jarosław Bartosiński


Copyright © Borgis Medical Publisher Ltd 2007-2014